Doklady potrebné pri zastupovaní v colnom konaní

1. zaregistrovanie spoločnosti:
  • Aktuálny (max. 3 mesačný) výpis z obchodného registra – originál
  • Splnomocnenie - notársky overeným podpisom
  • IČ DPH (SK........) – fotokópia
  • Mandátna zmluva (vyhotovenie zabezpečíme)
  • Osvedčenie o pridelení EORI čísla – fotokópia
2. v colnom konaní:
  • originál faktúry
  • originál osvedčenie o pôvode – pri dovoze tovaru
  • doklad o cene prepravy tovaru – pri dovoze tovaru
  • originál nákladného listu