Intrastat

Čo je to systém Intrastat-SK a prečo sa zaviedol?

Systém štatistických zisťovaní, ktorý umožňuje zbierať, spracovávať a publikovať údaje o obchodovaní s tovarom SR s ostatnými členskými štátmi EÚ. SR sa stala súčasťou jednotného trhu od 1.5.2004. Táto skutočnosť prinášala so sebou množstvo zmien v oblasti medzinárodného obchodu ako napr. zrušenie bariér pre voľný pohyb tovaru, kapitálu a služieb medzi členskými štátmi EÚ. Odstránili sa colné formality a kontroly na vnútorných hraniciach spoločenstva. Jednotný colný doklad (JCD) pre obchod medzi členskými štátmi sa nevyplňuje.

Čo je predmetom hlásenia Intrastat-SK?

Tovar spoločenstva vstupujúci na územie SR resp. opúšťajúci územie SR.
Kto je povinný hlásiť predmetné pohyby tovarov? Pre systém Intrastat-SK každá právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako tzv. prah oslobodenia.

Aká je aktuálna výška tzv. prahu oslobodenia?

Pre rok 2010 bol stanovený pre prijatie (import) vo výške 200.000 EUR resp. 400.000 EUR pre odoslanie (export).

Upozornenie! Transakcie ktoré sú predmetom INTRASTAT-SK hlásení, nemusia mať výhradne obchodný charakter! Spravodajská jednotka vykazuje informácie bez ohľadu na to, či je operácia spojená s peňažnou transakciou alebo nie!!! Z toho vyplýva, že predmetom Intrastat-SK hlásení majú byť aj tovary:

  • na spracovanie a po spracovaní alebo po oprave
  • v rámci finančného leasingu
  • dodávané zdarma
  • dodávané ako súčasť služby
  • dodávané do alebo z centrálnych skladov atď..