Služby

 • spracovanie colnej dokumentácie, zhotovenie prepravných dokladov pre medzinárodnú prepravu (CMR, karnety TIR, T1)
 • zastupovanie v colnom konaní pre akýkoľvek colný režim
 • vypracovanie žiadostí o povolenie režimov s hospodárskym dopadom (aktívny a pasívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, prepracovanie pod colným dohľadom)
 • reexportné obchodné operácie
 • jednanie s Colnou správou SR ako priamy zástupca klienta na základe platnej Mandátnej zmluvy
 • zaistenie colného dlhu – ručenie globálnou zábezpekou na základe osvedčenia o schválení byť ručiteľom vydaného Colnou správou SR
 • elektronické podávanie vývozných hlásení v mene klienta, ktoré je povinné pre všetky exportujúce subjekty
 • prijímanie tovaru klienta v colnom režime tranzit „Schválený príjemca“, pričom, pri splnení určitých podmienok sa colné konanie skracuje
 • elektronické podávanie tranzitných vyhlásení do systému NCTS pre transport tovaru pod colným dohľadom a ručenie colného dlhu
 • sme držiteľmi povolení zjednodušených postupov v systéme NCTS
 • zastupovanie klienta registrovaného pre DPH v inej členskej krajine EÚ – tzv. Daňový zástupca – vlastníme osvedčenie daňového zástupcu a zastupujeme firmy ostatných členských štátov pri colnom konaní na území SR a umožňujeme im tým zefektívnenie dovozu z tretích krajín oslobodením od DPH na našom území podľa par. 69a a par. 48 zákona o DPH.
 • zastupovanie klienta v zmysle Mandátnej zmluvy pred úradmi a inštitúciami SR a vystavenie žiadostí o dokumenty súvisiace s colným konaním ako napr. certifikáty a licencie (Štátna veterinárna a potravinová správa)
 • EORI - registrácia pre slovenské ako aj zahraničné subjekty
 • zber a spracovanie dát pri odosielaní a príjme tovaru v systéme intrakomunitárneho obchodu so štátmi EU – Intrastat
 • evidencia stavu tovaru v sklade dočasného uskladnenia
 • colné poradenstvo
 • Zjednodušené postupy - V prípade potreby zabezpečujeme aj vybavenie povolení pre používanie zjednodušených postupov